Dodatkowe informacje na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji /link/

 

Przedmioty kierunkowe:

 • Techniki biurowe

 • Kadry i płace

 • Gospodarka finansowa

Możesz:

 • uzyskać tytuł technika ekonomisty
 • podjąć studia na kierunkach: rachunkowość, bankowość, marketing i zarządzanie,
 • podjąć ciekawą pracę w banku, biurze rachunkowym, w księgowości i urzędach administracji państwowej

Oferujemy:

 • wysoki poziom przygotowania zawodowego
 • praktyki zawodowe w kraju i zagranicą
 • rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych
 • system stypendiów naukowych i socjalnych, przyjazną atmosferę.

 

 

 • Uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki na studiach o kierunkach ekonomicznych i prawniczych. Egzamin zewnętrzny z przygotowania zawodowego umożliwia zdobycie zawodu technika ekonomisty.
  W trakcie nauki uczniowie realizują praktyki zawodowe w bankach, biurach rachunkowych oraz w urzędach administracji państwowej.

  • Zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez praktyki zawodowe
  • Pozyskanie wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji, spraw kadrowo-płacowych oraz gospodarki finansowej w jednostce organizacyjnej.
  • Uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista
  • Przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.
  • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
  • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku;
  • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
  • sporządzania biznesplanu,
  • sporządzania dokumentacji kadrowej pracowników,
  • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS.
  • Typ oddziału: ogólnodostępny
  • Symbol oddziału : 1CG
  • Cykl kształcenia : pięcioletni
  • Zawód : Technik ekonomista
 • klasa łączona
  technik eksploatacji portów i terminali - 16
  technik ekonomista- 16

  1. EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
  2. EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  • język angielski,
  • biznes i zarządzanie
 •  język angielski kontynuacja

  • język rosyjski
  • język niemiecki
 • Świadectwo dojrzałości i dyplom technika ekonomisty

  • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
  • Drugi punktowany przedmiot: matematyka
  • Trzeci punktowany przedmiot: język angielski
  • Czwarty punktowany przedmiot: geografia
 • Laureat i finalista ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureat konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej (tzw. olimpijczyk)